5 – A. a. lorqui.

AVCreation


EDU_AVC_0363
5 – A. a. lorqui. (other title)

Quelle: Sheet: Edufilm_List_Films_live-shared_2021-08-15_edited-for-Import.xlsx [Import: 2021-11-23]
Zoologische Sammlung, Universität Wien (IZUW Film Coll. Nr. 0090)

Quelle: Sheet: Edufilm_List_Films_live-shared_2021-08-15_edited-for-Import.xlsx [Import: 2021-11-23]
Österreich (Production)

Quelle: Sheet: Edufilm_List_Films_live-shared_2021-08-15_edited-for-Import.xlsx [Import: 2021-11-23]
Wissenschaftsfilme

Quelle: JS 2023-02-04.
Zoologie

Quelle: Sheet: Edufilm_List_Films_live-shared_2021-08-15_edited-for-Import.xlsx [Import: 2021-11-23]

5 – A. a. lorqui. (AVManifestation)

ID: EDU_AVM_0377

Art der Medientechnologie: video

Quelle: Sheet: Edufilm_List_Films_live-shared_2021-08-15_edited-for-Import.xlsx [Import: 2021-11-23]


Anmerkung: Videoband befundet am 18.02.2021 (JS), Aufschrift auf der Seite der Videobox: "5 – A. a. lorqui." Zettel in Videobox: "Videoband 5: u-matic 20'", diverse Aufnahmen von "Attacus atlas lorquini" verzeichnet)

Quelle: Sheet: Edufilm_List_Films_live-shared_2021-08-15_edited-for-Import.xlsx [Import: 2021-11-23]


Digitales Format::

Quelle: Sheet: Edufilm_List_Films_live-shared_2021-08-15_edited-for-Import.xlsx [Import: 2021-11-23]


Umfang: 1 Rollen

Quelle: Sheet: Edufilm_List_Films_live-shared_2021-08-15_edited-for-Import.xlsx [Import: 2021-11-23]


Herkunft: Zoologische Sammlung, Universität Wien

Quelle: Sheet: Edufilm_List_Films_live-shared_2021-08-15_edited-for-Import.xlsx [Import: 2021-11-23]